December 2018
Algemene voorwaarden
De voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Consumenten van de
Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
De integraal overgenomen voorwaarden van de NRTO zijn aangevuld door Beeldvoorziening
met specifieke voorwaarden.
Artikel-1!* Definities!
Artikel-2!* Toepasselijkheid!
Artikel-3!* Aanbod!
Artikel-4!* Overeenkomst!
Artikel-5!* Annulering!
Artikel-6!* Beëindiging!van!de!overeenkomst!
Artikel-7!* Prijswijzigingen!
Artikel -8!* Levering!
Artikel-9!* Conformiteit!Artikel!9a!* Lessen!conform!roosters!en!uitval!van!lessen
Artikel-10!* Betaling!
Artikel-11!* Niet*tijdige!betaling!
Artikel-12!* Niet*nakoming!van!de!overeenkomst!
Artikel-13!* Aansprakelijkheid!van!de!ondernemer!
Artikel-14!* Vertrouwelijkheid!
Artikel-15!* Vragen!en!klachten!Artikel!15a!–
Gebruik!Website!en!Intranet!Artikel!15b!* Intellectuele!eigendomsrechten!
Artikel-16!* Toepasselijk!recht,!geschillenregeling!en!Wet!Klachtrecht!
Artikel-17!* Nakominggarantie!
Artikel-18!– Wijziging
Artikel 1 – Definities
Onderwijs: Onderwijs,!opleiding,!cursus!en/of!training,!zowel!afstandsonderwijs!als!
contactonderwijs.!
Afstandsonderwijs:!Vorm!van!onderwijs,!waarbij!docent!en!student!of!cursist!niet!gelijktijdig
persoonlijk!aanwezig!zijn.
Contactonderwijs: Vorm!van!onderwijs!met!directe!interactie!tussen!docent!of!trainer!en!
student!of!cursist.
Niet-formeel onderwijs: Onderwijs!dat!niet!gereguleerd!wordt!door!wetgeving.
Educatieve dienst: Het!geven!van!onderwijs,!al!dan!niet!met!inbegrip!van!levering!van!
lesmateriaal!en!al!dan!niet!met!inbegrip!van!het!daarover!af!te!leggen!examen!of!de!te!
volgen!andere!vorm!van!toetsing.
Overeenkomst: Een!overeenkomst,!zoals!bedoeld!in!artikel!2!lid!1.
Overeenkomst op afstand: Een!overeenkomst!die!tussen!ondernemer!en!consument!wordt!
gesloten!in!het!kader!van!een!georganiseerd!systeem!voor!verkoop!op!afstand!van!
producten,!digitale!inhoud!en/of!diensten,!waarbij!gebruik!wordt!gemaakt!van!één!of!meer!
technieken!voor!communicatie!op!afstand.
Ondernemer: Natuurlijke!of!rechtspersoon!die!een!educatieve!dienst!levert.!
Consument : Natuurlijke!persoon!die!niet!handelt!in!de!uitoefening!van!een!beroep!of!bedrijf!
en!die!een!educatieve!dienst!van!de!ondernemer!afneemt.
Intellectuele Eigendom: alle!rechten!van!intellectuele!eigendom!en!daarmee!verwante!
rechten,!zoals!auteursrechten,!merkrechten,!octrooirechten,!modelrechten,
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.!Deze!Algemene!Voorwaarden!zijn!van!toepassing!op!alle!overeenkomsten!tussen!de!
ondernemer!en!de!consument!met!betrekking!tot!een!educatieve!dienst.
Artikel 3 – Aanbod
3.1.!De!ondernemer!brengt!het!aanbod!(bij!voorkeur)!schriftelijk!dan!wel!elektronisch!uit.
3.2.!Het!aanbod!bevat!een!volledige!en!nauwkeurige!omschrijving!van!de!educatieve!dienst!
en/of!van!het!lesmateriaal!dat!onderdeel!uitmaakt!van!de!educatieve!dienst.!
3.3.!Elk!aanbod!dient!zodanige!informatie!te!bevatten!dat!voor!de!consument!duidelijk!is!
wat!de!rechten!en!verplichtingen!zijn!die!aan!de!aanvaarding!van!het!aanbod!zijn!verbonden.!
Het!aanbod!vermeldt!in!ieder!geval!op!duidelijke!en!begrijpelijke!wijze!de!volgende!
gegevens;
a.!in!het!geval!van!een!overeenkomst!die!betrekking!heeft!op!een!educatieve!dienst!* de!
wijze!van!aflevering!of!uitvoering!van!de!overeenkomst;!* wanneer!de!educatieve!dienst!
start;!* de!voorwaarden!waaronder!de!educatieve!dienst!eventueel!niet!doorgaat;
* voor!zover!van!toepassing:!de!toelatingseisen!om!deel!te!mogen!nemen;!* de!prijs!met!
inbegrip!van!alle!bijkomende!kosten!en!belastingen;!* de!wijze!van!betaling;!* de!duur!van!de!
overeenkomst,
b.!of!in!het!geval!van!een!overeenkomst!die!uitsluitend!betrekking!heeft!op!de!koop!van!
lesmateriaal:
* de!prijs!met!inbegrip!van!alle!bijkomende!kosten!en!belastingen;!* de!wijze!van!betaling,!
aflevering!of!uitvoering!van!de!overeenkomst;!* de!levertijd!van!lesmateriaal.
3.4.!Deze!algemene!voorwaarden!worden!voorafgaand!aan!de!overeenkomst!nadrukkelijk!
bekend!gemaakt!aan!de!consument!en!maken!integraal!deel!uit!van!de!algemene!
informatievoorziening!van!de!ondernemer.
3.5.!De!ondernemer!mag!aan!het!uitbrengen!van!een!aanbod!en/of!de!aanvaarding!van!een!
opdracht!de!voorwaarde!verbinden!dat!de!consument!zijn!persoonsgegevens!verstrekt!en/of!
een!kopie!van!een!geldig!paspoort!of!een!geldige!identiteitskaart!overlegt.
3.6.!Onverminderd!het!bepaalde!in!lid!1!tot!en!met!5!omvat!het!aanbod!bij!een!
overeenkomst!op!afstand!bovendien!de!volgende!gegevens:
a.!de!identiteit!en!het!adres!van!de!ondernemer,!inclusief!het!bezoekadres!van!de!vestiging!
van!de!ondernemer;
b.!het!recht!van!de!consument!de!overeenkomst!binnen!zeven!werkdagen!te!ontbinden!
overeenkomstig!artikel!6!lid!2!en!3;!c.!indien!bijkomende!kosten!in!rekening!worden!
gebracht!voor!contact!met!de!ondernemer!via!telefoon!of!internet:!de!hoogte!van!het!
geldende!tarief;!d.!de!geldigheidsduur!van!het!aanbod.
Artikel 4 – Overeenkomst
4.1.!De!overeenkomst!komt!tot!stand!door!aanvaarding!van!het!aanbod!door!de!consument.!
Na!de!totstandkoming!van!de overeenkomst!ontvangt!de!consument!hiervan!schriftelijk!of!
langs!elektronische!weg!een!bevestiging.
4.2.!In!geval!van!elektronische!opdrachtverlening!stuurt!de!ondernemer!een!elektronische!
bevestiging!naar!de!consument;!zolang!de!ontvangst!van!een!elektronisch!aanvaarde!
opdracht!niet!is!bevestigd!door!de!ondernemer!kan!de!consument!de!opdracht!annuleren.
4.3.!Nadat!een!overeenkomst!op!afstand!tot!stand!is!gekomen,!worden!de!in!artikel!3!lid!3!
en!lid!6!bedoelde!gegevens!schriftelijk!of!op!een!andere,!aan!de consument!ter!b
Artikel 5 – Annulering
5.1.!Indien!er!sprake!is!van!een!overeenkomst!inzake!contactonderwijs!met!een!vastgelegde!
startdatum!geldt,!na!afloop!van!de!eventuele!bedenktijd,!de!volgende!annuleringsregeling:
a.!annulering!voordat!het!contactonderwijs!is!begonnen!geschiedt!schriftelijk!danwel!
electronisch;
b.!bij!annulering!tot!twee!maanden!voor!aanvang!van!het!contactonderwijs!is!de!consument!
0!%!van!de!overeengekomen!prijs!verschuldigd!;
c.!bij!annulering!tussen!twee!maanden!en!een!maand!voor!aanvang!van!het!
contactonderwijs!is!de!consument!25%!van!de!overeengekomen!prijs!verschuldigd!met!een!
minimum!van!€!50;
d.!bij!annulering!korter!dan!een!maand!voor!aanvang!van!het!contactonderwijs!is!de!
consument!50%!van!de!overeengekomen!prijs!verschuldigd!met!een!minimum!van!€!50;
e.!bij!annulering!minder!dan!twee!weken!voor!aanvang!van!het!contactonderwijs!is!de!
consument!de!volledige!overeengekomen!prijs!verschuldigd.
5.2.!Indien!er!sprake!is!van!een!overeenkomst!inzake!uitsluitend!een!(deel)examen!of!een!
EVC*traject!geldt,!na!afloop!van!de!eventuele!bedenktijd,!de!volgende!annuleringsregeling:
a.!annulering!voor!aanvang!geschiedt!schriftelijk!danwel!electronisch;
b.!bij!annulering!tot!zes!weken!voor!aanvang!is!de!consument!de!administratiekosten!
verschuldigd!met!een!maximum!van!€!50.!Bij!zogeheten!computer!based!examens!bedraagt!
deze!termijn!twee!weken!voor!aanvang;
c.!bij!latere!annulering!is!de!consument!de!volledige,!overeengekomen!prijs!verschuldigd.
5.3.!Bij!afstandsonderwijs!is,!nadat!de!overeenkomst!tot!stand!is!gekomen!en!na!afloop!van!
de!bedenktijd,!geen!annulering!meer!mogelijk.
Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
6.1.!De!consument!kan!een!voor!bepaalde!tijd!gesloten!overeenkomst!te!allen!tijde!
opzeggen.!Tussentijdse!beëindiging!leidt!in!beginsel!niet!tot!restitutie!van!de!door!de!
consument!verschuldigde!prijs!of!het!vervallen!van!de!betaalplicht!daarvan.
6.2.!Gedurende!veertien!dagen!na!het!sluiten!van!een!overeenkomst!op!afstand!met!
betrekking!tot!een!educatieve!dienst!heeft!de!consument!het!recht!de!overeenkomst!zonder!
opgave!van!redenen!te!ontbinden.!
6.3.!De!ondernemer!stelt!aan!de!consument!een!formulier!beschikbaar!voor!de!genoemde!
ontbinding!van!de!overeenkomst.!De!consument!is!niet!verplicht!dit!formulier!daartoe!te!
gebruiken.
6.4.!Met!inachtneming!van!het!bepaalde!in!lid!6,!heeft!de!consument!in!geval!van!ontbinding!
overeenkomstig!lid!2!en!3!recht!op!kosteloze!terugbetaling!van!wat!hij!al!heeft!betaald.!De!
ondernemer!betaalt!zo!spoedig!mogelijk!en!in!ieder!geval!binnen!veertien!dagen!na!de!
ontbinding!terug.
6.5.!De!educatieve!dienst!kan!tijdens!de!bedenktijd!alleen!beginnen!op!uitdrukkelijk!verzoek!
van!de!consument.!In!dergelijke!gevallen!behoudt!de!consument!zijn!recht!op!ontbinding!
van!de!overeenkomst!conform!lid!2.!Als!de!consument!in!zo’n!geval!de!overeenkomst!binnen!
de!bedenktijd!ontbindt,!dan!is!hij!een!evenredig!deel!van!de!prijs!van!de!educatieve!dienst!
aan!de!ondernemer!verschuldigd.
6.6.!Indien!de!educatieve!dienst!voor!het!overgrote!deel!wordt!aangeboden!door!middel!van!
een!elektronische!(leer)omgeving,!dan!eindigt!het!recht!op!ontbinding!bij!aanvang!van!de!
educatieve!dienst,!mits:!a.!de!consument!er!van!te!voren!uitdrukkelijk!mee heeft!ingestemd!
dat!de!uitvoering!kan!beginnen!voor!het!einde!van!de!ontbindingstermijn!en!dat!hij!verklaart!
afstand!te!doen!van!zijn!recht!van!ontbinding,!en!b.!de!ondernemer!de!sub!a!bedoelde!
verklaring!aan!de!consument!heeft!bevestigd.
Artikel 7 – Prijswijzigingen
1.!Als!binnen!drie!maanden!na!het!sluiten!van!de!overeenkomst!maar!nog!voor!aanvang!van!
het!onderwijs!een!prijswijziging!optreedt!zal!deze!geen!invloed!hebben!op!de!
overeengekomen!prijs.!
Artikel 8 – Levering
8.1.!Lesmateriaal
8.1a.!De!ondernemer!levert!het!lesmateriaal!tijdig!aan!de!consument.!Onder!tijdige!levering!
wordt!mede!verstaan!het!tijdig!verschaffen!van!toegang!tot!lesmateriaal!dat!op!
elektronische/danwel!fysieke!wijze!wordt!aangeboden.
8.2.!Correctiewerk
8.2a.!De!consument!wordt geïnformeerd!over!de!termijn!waarbinnen!ingezonden!
opdrachten!of!toetsen!worden!gecorrigeerd.
8.2b.!Het!tijdstip!van!het!terugontvangen!van!correcties!moet!in!redelijke!verhouding!staan!
tot!het!tijdstip!van!aanvang!van!het!vervolg!van!het!onderwijs.
Artikel 9a- Lessen conform roosters en uitval van lessen
9a.1.!Lessen!worden!conform!het!lesrooster!uitgevoerd!op!de!locatie!van!de!ondernemer!
zoals!vermeld!in!het!lesrooster.!
9a.2.!De!ondernemer!behoudt!zich!het!recht!voor!tussentijds!roosterwijzigingen!aan!te!
brengen!of!in!uitzonderingssituaties!* ter!beoordeling!van!het!bestuur!of!de!directie!van!de!
ondernemer!lessen!naar!een!van!haar!andere!locaties!te!verplaatsen.!In!voorkomende!
gevallen!zal!de!ondernemer!de!consument!zo!spoedig!mogelijk!via!het!internet!en/of!op!
andere!wijze!inlichten!over!eventuele!roosterwijzigingen.
Artikel 10 – Betaling
10.1.!Betaling!aan!de!ondernemer!van!het!verschuldigde!cursusgeld!en/of!verschuldigde!
prijs!vindt!plaats!via!automatische!incasso!of!in!contanten,!tenzij!anders!is!overeengekomen.!
Contante!betaling!omvat!ook!bijschrijving!van!het!verschuldigde!bedrag!op!een!door!de!
ondernemer!aangegeven!bank* of!girorekening!op!het!tijdstip!van!de!koop!of!levering!of!
betaling!door!middel!van!door!banken!erkende!vormen!van!elektronisch!betalen.
10.2.!Als!betaling!in!termijnen!is!overeengekomen,!moet!de!consument!* met!inachtneming!
van!het!bepaalde!in!lid!3!* betalen!volgens!de!termijnen!en!de!percentages,!zoals!deze!in!de!
overeenkomst!zijn!vastgesteld.
10.3.!Betaling!van!de!educatieve!dienst!vindt!plaats!voor!het!moment!dat!de!opleiding!van!
start!gaat.!De!ondernemer!mag!van!de!consument!verlangen!dat!het!volledige!bedrag!
uiterlijk!10!werkdagen!voor!de!dag!van!aanvang!van!het!onderwijs!is!voldaan.
Artikel 11 – Niet-tijdige betaling
11.1.!De!consument!is!in!verzuim!vanaf!het!verstrijken!van!de!betalingsdatum.!De!
ondernemer!zendt!na!het!verstrijken!van!die!datum!een!betalingsherinnering!en!geeft!de!
consument!de!gelegenheid!binnen!10!werkdagen,!na!ontvangst!van!deze!
betalingsherinnering!alsnog!te!betalen.
11.2.!Indien!de!consument!niet!tijdig!aan!zijn!betalingsverplichting(en)!voldoet,!is!deze,!
nadat!hij!door!de!ondernemer!is!gewezen!op!de!te!late!betaling!en!de!ondernemer!de!
consument!een!termijn!van!10!werkdagen!heeft!gegund!om!alsnog!aan!zijn!
betalingsverplichtingen!te!voldoen,!na!het!verstrijken!van!deze!10*werkdagen*termijn!over!
het!nog!verschuldigde!bedrag!de!wettelijke!rente!verschuldigd!en!is!de!ondernemer!
gerechtigd!de!door!hem!gemaakte!buitengerechtelijke!incassokosten!in rekening!te!brengen.!
Deze!incassokosten!bedragen!maximaal:!15%!over!openstaande!bedragen!tot!€!2.500;!10%!
over!de!daaropvolgende!€!2.500!en!5%!over!de!volgende!€!5.000!met!een!minimum!van!€!40.!
De!ondernemer!kan!ten!voordele!van!de!consument!afwijken!van!genoemde!bedragen!en!
percentages.
11.3.!Gedurende!de!behandeling!van!een!klacht!of!geschil!conform!het!in!artikel!15!en!16!
bepaalde,!zal!de!ondernemer!het!in!rekening!brengen!van!rente!en!invorderingskosten!
opschorten.
Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst
12.1.!Als!een!van!de!partijen!een!verplichting!uit!de!overeenkomst!niet!nakomt,!mag!de!
wederpartij!de!nakoming!van!de!daartegenover!staande!verplichting!opschorten.!Bij!
gedeeltelijke!of!niet*behoorlijke!nakoming!is!opschorting!slechts!toegestaan,!voor!zover!de!
tekortkoming!dat!rechtvaardigt.
12.2.!De!ondernemer!heeft!het!recht!van!terughouding!(recht!van!retentie)!als!de!
consument!tekortschiet!in!de!voldoening!van!een!opeisbare!verplichting,!tenzij!de!
tekortkoming!deze!terughouding!niet!rechtvaardigt.
12.3.!Als!een!van!de!partijen!de!overeenkomst!niet!nakomt,!is!de!wederpartij!bevoegd!de!
overeenkomst!te!ontbinden,!tenzij!de!tekortkoming!gezien!haar!geringe!betekenis!de!
ontbinding!niet!rechtvaardigt.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer
13.1.!Voor!zover!de!ondernemer!toerekenbaar!tekortschiet!en!de!consument!daardoor!
schade!lijdt,!is!de!aansprakelijkheid!van!de!ondernemer!voor!schade!die!niet!het!gevolg!is!
van!letsel*,!dood* of!zaakschade,!beperkt!tot!vergoeding!van!directe!schade.
13.2.!De!aansprakelijkheid!van!de!ondernemer!voor!letsel*,!dood* of!zaakschade!wordt!niet!
uitgesloten!of!beperkt.
13.3.!De!in!lid!1!en!2!bedoelde!aansprakelijkheid!strekt!zich!uit!tot!personen!in!dienst!van!de!
ondernemer,!dan!wel!aan!personen!die!door hem!zijn!aangesteld!voor!de!uitvoering!van!de!
overeenkomst.
Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
14.1.!Door!consumenten!verstrekte!informatie!wordt!door!de!ondernemer,!diens!personeel!
en/of!voor!hem!werkzame!personen!vertrouwelijk!behandeld.!De!ondernemer!conformeert!
zich!aan!de!geldende!privacywetgeving.
Artikel 15 – Vragen en klachten
15.1.!Vragen!van!administratieve!aard!en!vragen!over!de!inhoud!van!de!educatieve!dienst!
worden!door!de!ondernemer!beantwoord!binnen!een!termijn!van!10!werkdagen,!gerekend!
vanaf!de!datum!van!ontvangst.!Brieven!die!een!voorzienbaar!langere!verwerkingstijd!vragen,!
worden!door!de!ondernemer!per!omgaande!beantwoord!met!een!bericht!van!ontvangst!en!
een!indicatie,!wanneer!men!een!meer!uitvoerig!antwoord!kan!verwachten.
15.2.!Klachten!over!de!uitvoering!van!de!overeenkomst!moeten!tijdig,!volledig!en!duidelijk!
omschreven!worden!ingediend!bij!de!ondernemer,!nadat!de!consument!de!gebreken!heeft!
geconstateerd!of!heeft!kunnen!constateren.!Klagen!binnen!twee!maanden!is!in!elk!geval!
tijdig. Niet!tijdig!indienen!van!de!klacht!kan!tot!gevolg!hebben!dat!de!consument!zijn!of!haar!
rechten!ter!zake!verliest.
15.3.!Indien!de!klacht!niet!in!onderling!overleg!kan!worden!opgelost!ontstaat!een!geschil!dat!
vatbaar!is!voor!de!geschillenregeling!van!artikel!16

Schrijf je in voor ons nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Met regelmaat schrijven we een nieuw blogitem, nodigen we je uit voor een lezing of geven we een korting op een van onze trainingen.

Je bent succesvol ingeschreven