Privacyverklaring

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Stichting Beeldvoorziening persoonsgegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Gegevensbescherming (AVG) alsmede op het moment van de verwerking actuele wet- en regelgeving.

Stichting Beeldvoorziening geeft inzicht in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de verwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Stichting Beeldvoorziening
Chico Mendesstraat 35, 1102 JG Amsterdam
www.beeldvoorziening.nl
info@beeldvoorziening.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • achternaam,
 • voornamen,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • Nationaliteit,
 • huwelijkse staat,
 • adres,
 • woonplaats
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • domeinnaam,
 • IP-nummer,
 • IBAN-nummer,
 • BSN-nummer,
 • pasfoto,
 • opleiding.

Verwerkingsgrond

Beeldvoorziening verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming geeft.
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Stichting Beeldvoorziening met betrokkene heeft gesloten.
 3. Beeldvoorziening een wettelijke verplichting dienst na te komen.
 4. Een gerechtvaardigd belang van Stichting Beeldvoorziening, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Beeldvoorziening aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • facturatie,
 • afleveren producten,
 • informatie over wijzigen producten of diensten,
 • marketing, promotie, reclame en versturen van nieuwsbrieven,
 • telefonische contact,
 • e-mailcontact,
 • uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Beeldvoorziening verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van en met de betrokkene gesloten overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Beeldvoorziening blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Bewaarduur van de gegevens

Stichting Beeldvoorziening zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gebruik van cookies op website

Stichting Beeldvoorziening gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Stichting Beeldvoorziening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Beeldvoorziening onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Stichting Beeldvoorziening meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Stichting Beeldvoorziening onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht.

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Stichting Beeldvoorziening, info@beeldvoorziening.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Beeldvoorziening schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van fotoʼs in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.