Privacyverklaring
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Beeldvoorziening persoonsgegevens
die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens
vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese
Agemene Gegevensbescherming (AVG) alsmede op het moment van de verwerking actuele
wet- en regelgeving.
Beeldvoorziening geeft inzicht in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt,
met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de verwerking
en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Stichting Beeldvoorziening
Chico Mendesstraat 35 1102 JG Amsterdam
www.beeldvoorziening.nl
info@beeldvoorziening.nl
Persoonsgegevens die worden verwerkt
0 Achternaam
0 voornamen
0 geslacht
0 Geboortedatum
0 Geboorteplaats
0 Nationaliteit
0 Huwelijkse staat
0 Adres
0 Telefoonnummer
0 e-mailadres
0 Domeinnaam
0 Ip-nummer
0 Bankrekeningnummer
0 Klnatnummer/ lidmaatschapnummer
0 Factuurnummer
0 BSN-nummer
0 Pasfoto
0 Opleiding
Verwerkingsgrond
Beeldvoorziening verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
A. de betrokkene wiens geegvens het betreft daarvoor toestemming geeft.
B. De verwerking noodzakelijkis voor de uitvoering van een overeekomst die
Beeldvoorziening met betrokkene heeft gesloten.
C. Beeldvoorziening een wettelijke verplichting dienst na te komen.
D. Een gerechtvaardigd belang van Beeldvoorziening, waaronder mede wordt verstaan
het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Beeldvoorziening
aan betrokkene.
Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
0 uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
0 facturatie
0 afleveren producten
0 informatie over wijzigen producten of diensten.
0 marketing, promotie, reclame en versturen van nieuwsbrieven
0 telefonische contact, e-mailcontact
0 uitvoering wettelijke verplichtingen
Delen van persoonsgegvens met derden.
Beeldvoorziening verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van en met de betrokkene
gesloten overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Beelvoorziening blijft verantwoordelijk voor de verwerking.
Bewaarduur van de gegevens
Beeldvoorziening zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
verzameld zijn.
Gebruik van cookies op website
Beeldvoorziening gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Beveiliging van de door [naam] vastgelegde persoonsgegevens
Beeldvoorziening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Als zich toch
onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Beeldvoorziening onverwijld alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.
Beeldvoorziening meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de
betrokkenen neemt Beeldvoorziening onverwijld contact op met deze betrokkenen.
Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.
Hiertoe kunt u contact opnemen met Beeldvoorziening, info2beeldvoorziening.nl
Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde
verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met
overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële
administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Beeldvoorziening schendt, zoals het
recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van fotoʼs in het kader van bijvoorbeeld het
portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht
op intrekking van toestemming.